Ordinær generalforsamling 2020

Klemensker Svømmebad afholder ordinær generalforsamling

Mandag den 15. juni kl. 16.00 i Klemensker Svømmebad

Dagsorden i følge vedtægterne.

BESTYRELSEN

Den 6. juni 2020 

Referat fra generalforsamling den 16. marts 2018

Dagsorden:

1.Valg af dirigent

 Michael Mortensen valgt med akklamation.

 2.Beretning ved formanden

Beretningen taget til efterretning uden yderligere bemærkninger.

 3.Aflæggelse og godkendelse af regnskab

Regnskabet godkendt med akklamation. Underskud forventet i forhold til den dårlige sommer og et uforudset kursus.

 4.Fastsættelse af kontingent og entré

 • Endagsbillet kr. 30,- (ingen stigning)
 • Sæsonkort kr. 400,- (stigning 50,-)
 • Familiekort kr. 800,- (stigning 100,-)
 • Passivt medlemskab kr. 200,- (stigning kr. 50,-)
 • Ved fødselsdag kr. 30,- pr. person (også for indehavere af sæson- og familiekort) Prisen er inkl. Slush Ice og popcorn samt fribillet til fødselsdagsbarnet.

Stigningerne sker blandt andet som følge af nye åbningstider, hvor sæsonkort og familiekort fremover er gyldige i weekenderne.

Åbningstider:

 • Hverdage (undtagen mandage) kl. 1300 – 1700
 • Lørdage og søndage kl. 1100 – 1600

Udlejning:

 • Hverdage (undtagen mandag og onsdag) fra kl. 1730
 • Lørdage og søndage fra kl. 1630

Priser udlejning:

Hverdage kr. 300,- Depositum medlemmer kr. 500,- Ikke medlemmer kr. 1.500,-

Lørdage og søndage kr. 500,- Depositum medlemmer kr. 500,- Ikke medlemmer k. 1.500,-

Der anføres fremover i lejekontrakten, at bestyrelsen forbehold sig ret til at rejse erstatningskrav, såfremt depositummet ikke dækker eventuelle forvoldte skader.

Udlejning sker fremover ved henvendelse pr. mail til klemenskersvommebad@gmail.com Ansvarlig: Tina Wester Dam.

 5.Fastsættelse af næste års budget

Budgettet godkendt. Der er afsat beløb til markedsføring.

Drøftelse omkring hvordan dette bedst gribes an.

 • Reklameindslag på Færgen/Molslinjen
 • Kontakt til sommerhusudlejer vedrørende sommerhuskort kr. 800,-
 • Samarbejde med f.eks. Rovfuglecenter – pakkeløsning
 • Facebook, bannerreklame
 • TV2 Bornholm
 • Flyer/brochure

 6.Eventuelle forslag

Ingen forslag modtaget.

 7.Valg af formand (lige år)

• Henrik Wraae Schwarz – villig til genvalg

Genvalgt med akklamation.

 8.Valg af kasserer (ulige år)

 9.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

• Rasmus Sørensen – villig til genvalg (vælges for 2 år)

• Winnie Jensen – villig til genvalg (vælges for 2 år)

Begge genvalgt med akklamation.

Suppleant:

Claus Fält – nyvælges (vælges for 1 år)

Valgt med akklamation. Tillykke og velkommen i bestyrelsen.

 10.Valg af revisor og revisorsuppleant

• Irene Nielsen – genopstiller ikke

Generalforsamlingen har givet bestyrelsen bemyndigelse til at vælge ny revisor snarest muligt.

 11.Eventuelt

Status på renoveringen. Umiddelbart følges tidsplanen. Ind til videre er vi ikke stødt på de vilde udfordringer og de udfordringer der har været til dato er blevet løst uden de store sværdslag.

Der foreligger nu et udkast til forhåndsgodkendelse fra Trine Annette Koch. Kim Kupetz er anmodet om at gennemgår udkastet.

 

Referent

Henrik Wraae Schwarz

Formand

Klemensker den 4. april 2018

Belretning 2017

 

Generalforsamling i Klemensker Svømmebad fredag den 16. marts 2018

 Velkommen til generalforsamling i Klemensker Svømmebad.

 2017 har i alle højeste grad været et meget spændende år og uden tvivl det mest hektiske år for os alle. Derfor skal der allerede i min indledning lyde et kæmpestort tak til alle i bestyrelsen, for det kæmpestore arbejde og ikke mindst engagement der er blevet lagt for dagen, således at vi fællesskab har kunnte løse de mange udfordringer og arbejdsopgaver vi har stået overfor.

Specielt svømmebadets kasserer, Tina, har været ekstremt meget i ilden i det forgangne år, men vi har alle lagt hele vores sjæl og hjerte i det arbejde, som vi i den kommende sæson meget gerne skulle høste frugterne af.

 Klargøring og sæsonstart

Selvom fokusset i min beretning ikke vil ligge så meget på selve sæsonen er jeg alligevel nødt til at knytte et par ord til sæsonen.

Selve klargøringen af bassinet til sæsonen var i 2017 noget af en udfordring. Det var stor set umuligt at få vandet klart, hvilket med stor sandsynlighed skyldtes et udtjent filter og formentligt også tilstoppede rør med mere. Ikke desto mindre lykkedes det til sidst. Det dog først efter en hovedrengøring af filteret, som med tydelighed viste, at en udskiftning var påkrævet.

Fredag formiddag, dagen før den officielle åbning, var vandet i bassinet klart og målingerne inden for de lovbefalede rammer. PUHA det holdt hårdt, men som altid blev vi i fællesskab klar til åbningen.

Selve sæsonen var bestemt ikke noget at råbe HURRA for. Vel nok den dårligste sommer i den tid jeg har siddet som formand. Kulde, regnvejr, efterårsagtige temperaturer og få solskinstimer er ikke befordrende for besøgstallet, hvilket naturligvis også kan ses i regnskabet.  På trods af det dårlige vejr er onsdagsgrill fortsat en succes med ca. 25 deltagere hver onsdag og det blev til mange hyggelige onsdagsaftener omkring svømmebadet.

På baggrund af den dårlige sommer, valgte vi at droppe vore poolparty og andre sociale arrangementer. Til dels også fordi vi havde fokus rettet mod den forestående renovering af svømmebadet.

Som sagt en dårligt sæson besøgsmæssigt, men stadig en god sæson set med de sociale og sammenholdets øjne.

Renovering af Klemensker Svømmebad

8. marts 2017 blev en skelsættende dag for Klemensker Svømmebad. BRK godkendte vores ansøgning om renovering af svømmebadet i forbindelse mede opfyldelse af kravene om vandkvalitet. 

BRK bevilligede enstemmig i alt 2.6 millioner kr. til renoveringen. Nu kunne vi komme i gang med næste etape.

Vi fik hurtigt skabt kontakt til Kim Kupetz, Videnscenter for Idrætsanlæg. Kim var allerede involveret i opstartsfasen med gennemgang af anlægget og han var derfor fra starten bevidst om, hvilke udfordringer vi stod overfor. Heldigvis sagde han uden tøven ja til at være vores konsulent i forbindelse med det store administrative arbejde der ventede forude.

Det meste af sæsonen blev brugt til drøftelser omkring den forestående renovering. Ønsker og muligheder blev vendt og drejet og rigtigt mange tanker kom på bordet, blev fjernet igen, nye forslag opstod og til sidst forelå et udbudsmateriale, som blev sendt ud til 3 udvalgte firmaer, drer blev bedt om at komme med et tilbud på en total renovering af vandbehandlingsanlægget.

Sæsonen blev afsluttet og allerede i september 2017 havde vi møde med de 3 firmaer. Det stod dog meget hurtigt klart, at et firma på mange området skilte sig ud, ikke mindst fordi vi hurtigt ”klikkede” med deres servicechef. Samtidig kunne Kim Kupetz fortælle, at han tidligere havde samarbejdet med pågældende firma med stor succes.

Efter afslutning af udbudsrunden kunne bestyrelsen den 24 november 2017 melde ud, at der var indgået en aftale med

PROCESSING

Det var uden sammenligning det bedste tilbud sammenholdt på pris, uddannelse, support med mere. Det har efterfølgende også vist sig, at firmaet store erfaring og kompetencer på området er til stor gavn i forbindelse med kommunikationen med myndighederne.

En stor del af det indledende arbejde skulle foretages af Klemensker Svømmebad, d.v.s. bestyrelsen. Alle er gået til opgaven med stort engagement og i skrivende stund ser det faktisk ganske fornuftigt ud i forhold til den lagte tidsplan.

I vinterperioden har bestyrelsen med hjælpere ryddet det gamle teknikrum i kælderen, revet den gamle bassindug af og ellers gjort klart til næste etape.

En helt vild positiv oplevelse var i forbindelse med optagning af de gamle fliser rundt om svømmebassinet. Et opslag på Facebook nogle dage før, medførte, at i alt 27 personer mødte op for at hjælpe. VILDT. Det viser med tydelighed, var stort et fokus renoveringen af svømmebadet har blandt lokalbefolkningen.

Tirsdag den 20. februar 2018 blev der afholdt et byggemøde med Kelds Byggeforretning, Processing og dele af bestyrelsen. Her blev de sidste knaster ryddet af vejen og Kelds Byg er allerede i gang med vandudligningstank og de indledende manøvre i forhold til den nye teknikbygning.

Der forestår fortsat en stort arbejde, men jeg er sikker på, at vi kommer i hus og kan åbne med et nyrenoveret svømmebad

Lørdag den 23. juni 2018 – Sankt Hans Aften

 2018

Vi er endnu ikke i hus med renoveringen.  Der venter fortsat rigtigt mange opgaver. Brædder skal males, udgravning til rørføring, nye fliser skal lægges og sikkert meget mere, som vi endnu ikke helt har overblikket over.

Jeg vil da også lige nævne en af de mere hyggelige arbejdsopgaver der venter i forbindelse med det nye vandbehandlingsanlæg. 3 sandfiltre skal fyldes med sand (hvad ellers) i alt 13, 6 tons. Det kunne godt ligne en familiehygge med grillpølser, øl, sodavand og is. Det er en dag jeg ser frem til.

Officiel åbning, lørdag den 23. juni 2018 i forbindelse med Sankt Hans Aften. Åbningen bliver et samarbejde mellem Klemensker Land- og Byforening og Klemensker Idrætsforening. Sammen skal vi sørge for, at det bliver en festdag som sent bliver glemt i Klemensker.

Bestyrelsen har ved flere lejligheder drøftet mulighederne for at ændre åbningstiderne. Fra sæsonen 2018 vil der være åbent på hverdag fra kl. 1300 – 1700, dog således, at der er lukket hver eneste mandag af hensyn til skylning af de nye sandfiltre. I stedet holdes fast åbent i samtlige weekender i tidsrummet kl. 1100 – 1600.

Onsdagsgrill fortsætter naturligvis. Jeg er ret sikker på at bestyrelsen bliver lynchet, hvis vi dropper vores onsdagsaftener.

Pool Party skal vi have arrangeret i 2018, men vi skal også have luft og energi, men mon ikke det kan findes.

Fodboldskolen ligger forhåbentligt også vejen forbi i uge 27.

Der arbejdes i øjeblikket på mulighederne for igen at starte svømmeundervisning op. Håber det lykkes i 2018.

Konklusion – endnu et travlt år venter forude, men jeg ser frem til endnu et hyggeligt år i selskab med en enestående bestyrelse.

 Afslutning

Vi skal have ny revisor. Irene Nielsen har efter rigtigt mange år valgt at stoppe som vores revisor. Klemensker Svømmebad vil gerne sige stort tak, fordi at Irene på en god konstruktiv og positiv måde har revideret vores regnskab i mange år. Det er ikke lykkedes mig at finde ud af, hvor mange år Irene har været revisor. Det står dog fast, at vi ”arvede” Irene af den gamle bestyrelse. Nu kan vi blot håbe på, at den nye revisor vil være i stand til at løfte opgaven på sammen positive og konstruktive måde.

Uden hjælp fra frivillige ville Klemensker Svømmebad ganske enkelt ikke kunne eksistere. Tak til de mange frivillige som hjælper i kiosken. Tak til vores livredder, som laver et stort stykke arbejde med en livsvigtig opgave og som også har styr på vandkvaliteten. Tak til Bent Ingvorsen. Uden dig havde det godt nok set grimt ud, men han har formået at holde et i den grad udtjent anlæg kørende.

En stor tak til de mange der bakker op omkring vores sociale arrangementer herunder onsdagsgrill.

En endnu større tak til de 27 personer, som mødte op en lørdag formiddag og fjernede samtlige fliser i en ruf.

Tak til vore passive medlemmer.

En helt speciel tak til Klemensker Idrætsforening, Petanque afdelingen, som uden tøven, stillede et areal af petanquebanerne til rådighed for vores nye teknikbygning, som blev noget større en vi i første omgang forventede.

Til sidst en tak til vore sponsorer og specielt Super Brugsen i Klemensker, som altid er klar med briketter og meget mere til onsdagsgrill.

 

Henrik Wraae Schwarz

Formand Klemensker Svømmebad

 

Klemensker den 4. april 2018

Generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Klemensker Svømmebad

 

Fredag den 16. marts 2018 kl. 1600 i Klemensker Hallens Cafeteria

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 

Indehavere af familie- eller sæsonkort i 2017 er medlemmer, men andre er naturligvis velkomne som tilhørere.

 

Da der efter generalforsamlingen serveres smørrebrød er tilmelding nødvendig senest den 12. marts 2018. Tilmelding ved henvendelse til Rose i Super Brugsen.

 

Med venlig hilsen

 

Henrik Wraae Schwarz

Sandershøjvej 3

3782 Klemensker

Tlf. 20 21 47 53

 

 

Opdateret den 18. februar 2018.

Renovering af svømmebad

Fredag den 24. november 2017 blev der indgået en endelig aftale med hovedentreprenøren til renoveringen af Klemensker Svømmebad.

Valget er faldet på:

Processing - Nordens aktør til offentlige svømmebade og spa-faciliteter

Aftalen er indgået med formanden for Klemensker Svømmebad, Henrik Wraae Schwarz og adm. direktør Lene Bach, Processing Danmark og teknisk chef Danmark, Jean Bach Kristensen.

BRK, Teknik og Miljø, har indledningsvis givet grønt lys til at vi kan fortsætte processen ud fra det materiale det foreligger på nuværende tidspunkt.

Yderligere oplysninger om Processing, kan findes på deres officielle hjemmeside: http://processing.dk/da

Udover Processing vil renoveringen af Klemensker Svømmebad blive varetaget af flere lokale firmaer:

 • Kelds Byggeforretning, Klemensker (tømmerarbejder, murerarbejder, udgravning m.m.)
 • Kim Myhres VVS, Klemensker.
 • Elinstallatør Axel Sørensen v. Anders Aaby Svendsen

En vigtig medspiller er naturligvis også de mange frivillige hænder, der allerede er i gang med at gøre klar til den store renovering.

En fyldestgørende tidsplan er under udarbejdelse, men de frivillige er allerede godt i gang. Her venter et stort stykke arbejde inden selve renoveringen med vandbehandlingsanlæg, teknikbygning med mere sættes i gang omkring marts måned 2018.

Alt skulle være klar til overdragelse den 1. juni 2018 således at alt er godkendt, gennemprøvet og testet inden den officielle åbning lørdag den 23. juni 2018.

 

BESTYRELSEN

Klemensker Svømmebad

 

 

Opdateret den 9. januar 2018

Offentlig åbning

Klemensker Svømmebad er klar til sæsonen 2017

Officiel åbning: Lørdag den 24. juni 2017 kl. 1300 - 1500

Den officielle åbning foreståes af: Bestyrelsen.

Der er gratis adgang på åbningsdagen, hvor der serveres kaffe, sodavand og kage.

Mød op til nogle hyggelige timer i og omkring svømmebadet og forhåbentligt kan vi med åbningen sætte gang i den Bornholmske sommer.

Bestyrelsen

 

Opdateret den 21. juni 2017

Bevilling af tilskud til renovering

Så er det officielt. Kommunalbestyrelsen har torsdag aften godkendt vores ansøgning til renovering af svømmebadet på ca. 2.6 millioner.

Årets uden sammenligning bedste nyhed og bestyrelsen er vildt taknemmelige for at der blev skabt forståelse for vores problem.

Det er et kæmperesultat for svømmebadet men også for hele Klemensker by.

Allerede nu på søndag mødes bestyrelsen for at drøfte hvordan vi nu kommer bedst fra kaj.

På vegne af en ekstatisk bestyrelse.

 

 

Opdateret den 31. marts 2017

Beretning 2016

Beretningen er skrevet inden Fritids- og Kulturudvalget onsdag den 8 . marts 2017 enstemmigt godkendte vores ansøgning. Nu afventes behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indledning

Intet år uden nye udfordringer. Det må så sandelig også siges at gælde 2016. Dog handlede det i år ikke om indbrud, men derimod håndhævelse af regler omkring

Vandkvalitet i svømmebadsbassiner

 

Beretning

Som nævnte i indledning blev vi i 2016 udfordret af, at BRK havde besluttet at reglerne omkring vandkvalitet for svømmebadsbassiner nu skulle overholdes. Mere om det senere.

Sæsonen begyndte som altid med klargøring af bassin og områderne omkring. En opgave der igen i år blev løst ad frivillighedens vej af bestyrelse og hjælpere. Der blev i den forbindelse lavet nogle få, men ikke uvæsentlige reparationer af blandt andet port og ikke mindst blev elkablet gravet ned og tilkoblet ordentligt.

Desværre blev vi, da vi var kommet godt i gang med klargøringen, bekendt med, at Teknik og Miljø v. Trine Kock via Michael Tino Mortensen, at reglerne omkring forbedret vandkvalitet også ville være gældende for Klemensker Svømmebad og i den forbindelse blev vi gjort opmærksom på, at uagtet Klemensker Svømmebad har eksisteret i over 40 forelå der i dag ikke nogen officiel godkendelse af Klemensker Svømmebad.

Alt dette satte gang i et forløb, hvor vi har fået god hjælp og assistance af Carsten Clemmesen, Idrætsområdet og Trine Koch, Teknik og Miljø. Uden deres hjælp var vi nok ikke nået der til, hvor vi er i dag.

 

Processen endnu ikke afsluttet. Vores ansøgning om midler fra BRK er endnu ikke blevet behandlet, men vi håber på et positivt udfald. Vi håber og forventer et svar i løbet af foråret 2017. Vi er dog blev forsikret om, at vi uden problemer kan åbne til sæsonstart.

 

Overordnet set har det været en sæson med både op og nedture. Igen er vi som friluftsbad afhængig af en god sommer med temperaturer, som indbyder til svømmebad og ikke strandvejr. Vi er skam meget krævende.

Det begyndte egentligt meget godt med DBU’s fodboldskole i uge 26, mandagen efter vores officielle åbning. God omsætning i kiosken og mange besøgende.

Skønt at vi er blevet en del af dette samarbejde. Der er virkelig tale om hygge og masser af energiske børn.

Desværre kunne den gode start ikke fastholdes og sommeren 2016 vil ikke blive husket som en de bedre.

 

Heldigvis havde vi igen i år succes med vores onsdagsgrill og aftenarrangementer, der som altid tiltrak mange voksne og børn.

Jeg vil dog ikke lægge skjul på, at kravene om vandkvalitet, gennem hele sæsonen, lå som en tung mørk sky over Klemensker Svømmebad og fyldte rigtigt meget hos os alle. Vi formåede dog at bevare et godt humør og kom igennem sæsonen på ganske fornuftig vis.

Efter sæsonen blev der foretaget en test af pumpens kapacitet, som var afventet med stor spænding, idet vi havde en forventning om et rigtigt dårligt resultat. Heldigvis holdt vores forventninger ikke stik, tværtimod. Prøven blev næsten bestået til topkarakter.

Et efterfølgende konsulent besøg var dog desværre ikke særligt positivt, men vi fik nu udarbejdet en officiel rapport, som kunne lægge til grund for en ansøgning til Bornholms Regionskommune.

Ansøgningen blev afsendt i september og vi afventer fortsat svar, som nævnt tidligere.

 

Fremtiden

Fremtiden for Klemensker Svømmebad er fortsat uvis. Vi åbner lørdag den 24. juni 2017, men hvorvidt der bliver tale om en sæson 2018 vides i skrivende stund ikke.

Vi håber dog på rigtigt mange besøgende i 2017, men vi har valgt at holde nyanskaffelser og renoveringer på et absolut nødvendigt stadie.

 

Afslutning

Jeg vil afslutte min beretning med en stor tak til bestyrelsen og ikke mindst tak til Bent Ingvorsen, for hans daglige hjælp med kontrol og opfølgning på teknik rum med mere. Normalt fremhæver jeg i min beretning ikke specifikke udvalgsmedlemmer, men jeg vil dog alligevel rette en stor tak til Tina. Uden vore jævnlige samtaler omkring renoveringen af svømmebadet og meget mere, havde jeg haft svært ved at bevare optimismen.

 

GENERALFORSAMLING

Ved den ordinære generalforsamling torsdag den 9. marts 2017 var der genvalg til kasserer Tina Wester Dam samt Maj Lilja Kofod. Bestyrelsen består således fortsat af:

 

Formand Henrik Wraae Schwarz

Næstformand Maj Lilja Kofod

Kasserer Tina Wester Dam

Rasmus Sørensen

Winnie Jensen

 

Trods en lidt svingende sæson, hvor sommeren bestemt ikke går over i historien, som en af de bedste, viste regnskabet et mindre overskud på kr. 4.233,55.Det skal samtidig ses i lyset af, at vi har brugt ca. 13.000,- til konsulentbistand, i forbindelse med udarbejdelse af den rapport der ligger til grund for vores ansøgning til BRK.

 

 

Opdateret den 10. marts 2017

Generalforsamling

Klemensker Svømmebad afholder ordinær generalforsamling

 

Torsdag den 9. marts 2017 kl. 1830 på Sandershøjvej 3, Klemensker

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

 

 

Den 19. februar 2017.

Afslutning på åbningstalen

Åbningstalen sluttes af med nedtælling fra 10, også er svømmebadet åbnet.

Officiel åbning

I dag blev svømmebadet åbnet.

Vi takker vejrguderne for det super gode vejr samt det meget flotte fremmøde af børn og voksne. Der var mødt omkring 120 op.

Det var Sussi Rømer Rasmussen (TV- og medietilrettelægger hos TV2 Bornholm) som åbnede svømmebadet med en meget flot tale.

Åbningstalen slutter med at Sussi hopper i vandet sammen med alle børnenen.

Vi takker for en utrolig flot opbakning og glæder os til en dejlig sæson.

 

Beretning 2015

Indledning

Det at lave en beretning er altid en god lejlighed til at kigge tilbage på det år der er gået og reflektere over de oplevelser der har været omkring svømmebadet.

2015 må vel nok siges at have været et noget atypisk år og jeg tror at vi alle i bestyrelsen sent vil glemme de udfordringer vi blev mødt af i 2015, men heller aldrig glemme den fantastiske opbakning, støtte og hjælpsomhed vi blev mødt med, da vi havde allermest brug for det.

 

Beretning

Sæsonen begyndte som mange af de andre år. Bassinet skulle klargøres. Det vil sige, at vi igen i år måtte tømme bassinet og udbedre revner med mere i bassinbunden. Igen stod frivillige hænder klar til og hjælpe og vi havde faktisk nogle rigtigt hyggelige timer, mens vi rodede rundt i bunden af bassinet. Denne gang ser det heldigvis også ud til, at vore reparationer har være gode nok og det skulle ikke være nødvendigt at tømme bassinet i 2016.

Desværre løb vi hurtigt ind i en forholdsvis stor og uforudset udgift, idet vores automatiske bundsuger måtte opgive og der skulle investeres i en ny. En udgift vi på ingen måde havde budgetteret med.

Det skulle dog hurtigt vise sig, at det ikke blev den sidste merudgift og udfordring.

 

Sank Hans Aften/nat blev Klemensker Svømmebad udsat for indbrud. Tyveknægtene havde brudt døren op ind til kiosken og stjålet al isen fra fryseren. Heldigvis havde vi ikke fyldt kiosken op til sæsonstart, så vi slap med et mindre tab. Ikke desto mindre var det ensbetydende med at der blev brugt mange mentale kræfter på at ærgre sig over indbruddet og at der nu skal bruges ekstra tid på at sikre kiosken bedre og ikke mindst de penge som sikringen ville koste.

Vi blev dog trods alt klar til åbningen og den første travle uge.

Vores første uge blev en helt fantastisk oplevelse. Fodboldafdelingen i Hasle IF havde efter aftale med KIF valgt at lægge DBU’s fodboldskole på Klemensker Stadion og vi stillede os naturligvis straks til rådighed med vores dejlige overdækkede terrasse til deres frokostpause. Der ud over havde vi aftalt en særpris såfremt deltagerne benyttede sig af svømmebadet når fodboldskolen var færdig kl.1500. Det blev en kæmpesucces og da sommeren samtidigt viste sig fra den bedste side blev det en fantastisk åbningsuge. Successen gentages heldigvis i 2016.

Nu var sæsonen i høj grad skudt i gang.

Desværre skulle vi kun nogle få uger længere hen, før vi igen blev ramt af indbrud og ikke mindst hærværk.

Lørdag aften/nat den 18. juli 2015 var svømmebadet igen udsat for indbrud. Denne gang et meget voldsomt et af slagsen med nogle store følgeskader, idet der var åbnet op for vandet til bassinet. Kiosken var gennemrodet og børnenes opbevaringsposer var tømt for småmønter.

Søndag eftermiddag sad bestyrelsen på terrassen. Triste og modløse og vi havde alle mere eller mindre mistet ”smakket”. Vi var alle mildest talt chokerede over, at de mange timer vi brugte i svømmebadet blev straffet med indbrud, som i den grad ville gøre et stort indhug i den lille formue der er oparbejdet gennem mange år af forskellige bestyrelser.

Vores modløshed, nedtrykthed og dårlige humør blev dog hurtigt afløst af en helt anden følelse. For som Dirch Passer synger

For oven over alt ting stråler moder sol

Ind fra sidelinjen dukkede Annika Ellebye op. Hun fik på ingen tid sat en indsamling i gang i Klemensker, som ikke kun gav kontanter, men også en masse positiv omtale i medierne og var dermed medvirkende til, at der blev gjort opmærksomt på Klemensker Svømmebad.

Samtidig betød det, at bestyrelsen blev meget bevidst om, hvor stor betydning Klemensker Svømmebad har for lokalsamfundet og vi følte at opbakningen og alle donationerne var et kæmpe skulderklap til den siddende bestyrelse, men også til alle de andre frivillige som gennem årene har lagt rigtigt mange timer i svømmebadet til gavn for børn, unge og voksne i Klemensker og omegn.

Her fra formandsstolen skal lyde en kæmpetak til Annika og til alle de mange personer, som donerede penge til Klemensker Svømmebad. Donationerne rundede kr. 23.000,- FANTASTISK.

Donationerne betød, at de udgifter der havde været i forbindelse med indbruddene og de tab vi havde haft på stjålne varer blev dækket ind. Samtidig var der rigeligt med penge til at vi kunne sikre svømmebadet med kameraovervågning, hvor Servicecenter Bornholm installerede overvågningen uden beregning.

Efter betaling af udgifter og kameraovervågning er der fortsat et overskud på omkring kr.9.000,-. De vil naturligvis blive brugt på noget der kommer børnene tilgode. Måske ikke i 2016, men de vil ikke indgå i driften.

På trods af en sommer der på ingen måde går over i historien formåede vi alligevel, at komme ud med et rigtigt flot resultat på bundlinjen.

Vi fortsatte i 2015 med onsdagsgrill. En aktivitet som samler omkring 30 børn og voksne hver onsdag helt frem til udgangen af august.

Vi ændrede lidt i konceptet omkring vores poolparty, hvilket viste sig at være en rigtig god ide. Det vil blive videreført i 2016.

Vi forsøgte også med fast åbning i weekenderne uge 29, 30 og 31. Måske ikke den største succes, hvilket ene og alene skyldes dårligt vejr. Vi giver ikke op. Det gentages i 2016.

Det har vist sig, at de sociale medier er fantastiske redskaber når vi skal gøre opmærksom på ændrede åbningstider. En søndag, hvor vejrudsigten lover godt vejr, bliver pludselig til en hyggelig familiedag i Klemensker Svømmebad og bestyrelsen for også mulighed for at hygge sig sammen med de besøgende.

I løbet af sæsonen fik bestyrelsen tilgang af Rasmus og Heidi Sørensen, hvor Rasmus er det officielle medlem af bestyrelsen. Velkommen til jer begge.

Thea Sonne var ene om at varetage opgaven som livredder i 2015 og det løste hun på fuldt ud tilfredsstillende måde. Vi håber på, at vi i 2016 kan byde velkommen til endnu en livredder. Således at vi har 2 livreddere at kunne trække på.

 

Fremtiden

En ny sæson venter forude og dermed også klargøring til sæsonen. Vi har i 2016 ikke de store planer om nye tiltag, nye bygninger eller andre van(d)vittige tiltag. Vi håber på en stille og rolig sæson, hvor vi i bestyrelsen kan vurdere, hvilke nye tiltag/indkøb der er behov for.

Vi pusler dog med en ide om et voksent poolparty i et eller andet format.

 

Bestyrelsen

Igen i år har bestyrelsen lagt rigtigt mange timer i Klemensker Svømmebad. Vi har et fantastisk samarbejde i bestyrelsen. På trods af vore forskelligheder er vi altid enige om i hvilken retning vi vil gå. Det kan dog ind i mellem være svært for formanden at styre ideer og tanker hos bestyrelsen, men det lykkes som regel altid, at få alle ned på jorden igen.

Tak for at godt samarbejde og nogle dejlige timer sammen.

Vi skal i år sige farvel til Alma Rasmussen som kasserer. Alma har ydet en kæmpeindsats for at holde styr på regnskab og flyvske ideer der koster penge. Ny kasserer skal vælges i aften, men Alma har lovet at være til rådighed med hendes erfaring gennem den kommende sæson.

 

Der skal også lyde en kæmpetak til de mange frivillige hænder, som vælger at bruge mange timer i Klemensker Svømmebad. Uden jeres hjælp ville vi være skidt stillet. Håber I vil give en hånd med igen i 2016.

 

Henrik Wraae Schwarz

Formand

Klemensker Svømmebad

 

Beretning 2014

En helt igennem fantastisk sæson på alle områder. Det er derfor vigtigt allerede i min indledning at gøre opmærksom på, hvor betydningsfuldt det er, at have en velfungerende bestyrelse og trofaste hjælpere/støtter.

Klemensker Svømmebad har i 2014 formået at skabe nogle helt fantastiske gode sociale rammer i vort lokalsamfund ikke mindst igennem onsdagsgrill, men også weekendåbningerne har vist at være grobund for nogle gode sociale relationer mellem bestyrelser, hjælpere, støtter og gæster.

Som formand for Klemensker Svømmebad kan jeg se tilbage på en sæson fyldt med engagement, sjove timer og en sommer ud over det sædvanlige.

Klargøringen af svømmebadet blev i 2014 noget anderledes end ellers. Bassinet blev tømt for vand og bassindugen rettet ud. Et arbejde der tog nogen tid og vi blev mødt med flere udfordringer, særdeles de selvforskyldte, men vi knoklede på og resultatet var helt fantastisk. Aldrig har vandet været så klart som i 2014.

Vi må desværre erkender, at vi skal igennem øvelsen igen i 2015, men vi knokler på med godt mod og forhåbentligt med samme positive resultat som i 2014.

I 2014 kunne vi afslutte vores store kiosk og terrasse projekt. Også her er jeg nødt til at fremhæve det flotte arbejde der er udført af frivillige hænder. Uden Michael og Kelds store engagement ville vi ikke kunne glæde os over en dejlig overdækket terrasse der giver ly for regnen til onsdagsgrill. Ingen tvivl om, at terrassen vil blive brugt flittigt de næste mange år.

Selve åbningen tog en noget uventet drejning da formand for Klemensker Brugsforening bad om ordet og kunne overrække en check på over kr. 6.000,- som støtte til nye legeredskaber til svømmebadet. Det varmede helt ekstremt. Skønt at opleve, at lokalsamfundet i den grad bakker op omkring Klemensker Svømmebad.

I 2014 forsøgte vi os med weekendåbning, hvor vi selv stod for de daglige opgaver i svømmebadet. Det blev uden diskussion en stor succes og jeg er ret sikker på, at vi er mange som tænker tilbage på nogle hyggelige timer fra de lørdage og søndage, hvor vi havde åbent.

Entreindtægterne fra weekenderne er en væsentligt årsag til, at vi havde en større fremgang på vore entreindtægter, men den del vil jeg overlade til kassereren under næste punkt i dagsordenen.

Igen i år er det nødvendigt at fremhæve onsdagsgrillarrangementet, som efterhånden er blevet en tradition for mange i lokalsamfundet og der har ca. været 25 deltagere hver onsdag aften helt frem til september måned. Her bliver drøftet mangt og meget. Gode ideer vendes. Nye tiltag tages op og ellers hygges der sammen med venner og familier. Onsdagsgrill er helt klart et arrangement vi kan være stolte af at have skabt.

For at skabe en helhed er det nødvendigt at rammerne omkring svømmebadet er helt i top. Det må vi sige at det har været i 2014. Takket være Bent har der gennem hele sæsonen været styr på klor og PH, hvilket også ses i forbindelse med kontrolbesøgene. Derudover kan vi takke Bjarne for, at der altid har set pænt og rydeligt ud på svømmebadets arealer. Det er med til at sende nogle rigtigt gode signaler.

Uden frivillig arbejdskraft er det ikke muligt at drive en forening som Klemensker Svømmebad og igen i 2014 har der været mange frivillige hænder med ind over. Vi bliver aldrig mødt med et nej når vi spørger om hjælp nogle timer. Jeg er overbevist om, at alle i Klemensker og omegn har forstået, hvor vigtig Klemensker Svømmebad er for vort lokalsamfund.

Skal vi hælde lidt malurt i bægeret i en ellers udpræget positiv beretning må det være en noget dalende salg i kiosken, men det bliver i høj grad opvejet at de gode entreindtægter. Den gode sæson i 2014 skyldes selvfølgelig også en ekstrem skøn sommer, men en varm sommer gør det ikke alene. Vi kommer ikke sovende til en god sæson. Det sker kun ved at vi sammen skaber et godt socialt miljø omkring svømmebadet.

Fremtiden

Hvad kan vi forvente os af den kommende sæson? Det er svært at sige, men med håbet og ikke mindst forventningen om endnu en fantastisk sommer, så tror jeg også på endnu en god og indbringende sæson for Klemensker Svømmebad.

Onsdagsgrillen fortsætter naturligvis i sin nuværende form. Derudover vil vi i 2015 tilbyde motionssvømning onsdag eftermiddag fra kl. 1700 – 1800 og håber at de måske kan lokke endnu flere til vores grillarrangement.

I 2015 holdes åbent lørdag og søndag i uge 29, 30 og 31. Vi har valgt at fastholde, at der også i 2015 skal betales entre af alle besøgende, således forstået at sæson- og familiekort ikke er gyldige på lørdage og søndage.

 

Til sidst vil jeg takke bestyrelsen for et veludført stykke arbejde i 2014. Det er dejligt at arbejde sammen med engagerede mennesker, som brænder for arbejdet. Gennem mit arbejde i flere forskellige foreninger og bestyrelser har jeg lært vigtigheden af, at en bestyrelse skal være sammensat af forskellige personer med forskellige kompetencer ellers vil udviklingen og ikke mindst initiativerne gå i stå. Det er der vist ingen fare for, at det kommer til at ske i Klemensker Svømmebad.

Onsdag den 25. marts 2015

Hjemmeside

Svømmebadets hjemmeside er nu på plads. Gode ideer til layout m.m. er velkomne. Kontakt da formanden pr. mail: gammelmoent@sport.dk